Slaviša Jelisić

Direktor i viši stručni savjetnik u LIR Evoluciji sa preko 20 godina iskustva u pripremi i realizaciji projekata, studija izvodljivosti i obuka vezanih za tehničke aspekte energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije; upravljanja otpadom; zaštite životne sredine i koncepta kružne ekonomije. Imao je istaknute i vodeće uloge kao projektni menadžer, stručni konsultant i trener u brojnim projektima finansiranih od strane međunarodnih institucija poput EU, EBRD, UNEP, USAID, GIZ, SIDA, UNDP i drugih. Posjeduje značajna iskustva u pripremi strateških dokumenata (npr. Održivi Energetski Akcioni Plan, izrada energetske regulative, usklađivanje sa direktivama EU u oblasti upravljanja otpadom, energije i zaštite životne sredine), planova i studija o upravljanju otpadom I realizaciji treninga i obuka. Učestvovao je u timu za pripremu Druge Nacionalne Komunikacije o klimatskim promjenama (UNDP) i ima iskustva u restrukturiranju MSP-a, poslovnom planiranju, pružanu podrške poslovnim inovacijama i razvoju u različitim industrijama (metalska, drvoprerada, tekstil i prehrambena).