LIR Tim

Slaviša Jelisić

Master energetskog i saobraćajnog mašinstva

Direktor i viši stručni savjetnik u LIR Evoluciji sa preko 20 godina iskustva u pripremi i realizaciji projekata, studija izvodljivosti i obuka vezanih za tehničke aspekte energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije; upravljanja otpadom; zaštite životne sredine i koncepta kružne ekonomije. Imao je istaknute i vodeće uloge kao projektni menadžer, stručni konsultant i trener u […]

Slaviša Jelisić

Direktor i viši stručni savjetnik u LIR Evoluciji sa preko 20 godina iskustva u pripremi i realizaciji projekata, studija izvodljivosti i obuka vezanih za tehničke aspekte energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije; upravljanja otpadom; zaštite životne sredine i koncepta kružne ekonomije. Imao je istaknute i vodeće uloge kao projektni menadžer, stručni konsultant i trener u brojnim projektima finansiranih od strane međunarodnih institucija poput EU, EBRD, UNEP, USAID, GIZ, SIDA, UNDP i drugih. Posjeduje značajna iskustva u pripremi strateških dokumenata (npr. Održivi Energetski Akcioni Plan, izrada energetske regulative, usklađivanje sa direktivama EU u oblasti upravljanja otpadom, energije i zaštite životne sredine), planova i studija o upravljanju otpadom I realizaciji treninga i obuka. Učestvovao je u timu za pripremu Druge Nacionalne Komunikacije o klimatskim promjenama (UNDP) i ima iskustva u restrukturiranju MSP-a, poslovnom planiranju, pružanu podrške poslovnim inovacijama i razvoju u različitim industrijama (metalska, drvoprerada, tekstil i prehrambena).

Medina Garić

Master zaštite životne sredine

Projektni menadžer/Ekspert za zaštitu životne sredine i održivu mobilnost, sa više od 12 godina iskustva u pripremi, implementaciji i evaluaciji razvojnih projekata i realizaciji treninga iz oblasti zaštite životne sredine, upravljanja otpadom, energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, održive mobilnosti, razvoja turističkog potencijala i ruralnog razvoja. Posjeduje znanja o EU direktivama i politikama u području zaštite […]

Medina Garić

Projektni menadžer/Ekspert za zaštitu životne sredine i održivu mobilnost, sa više od 12 godina iskustva u pripremi, implementaciji i evaluaciji razvojnih projekata i realizaciji treninga iz oblasti zaštite životne sredine, upravljanja otpadom, energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, održive mobilnosti, razvoja turističkog potencijala i ruralnog razvoja. Posjeduje znanja o EU direktivama i politikama u području zaštite životne sredine, upravljanja otpadom, kao i monitoringa, prevencije, konceptom cirkularne ekonomije. Ima iskustva u izradi strateških i akcionih planova, planova održive urbane mobilnosti, te pružanju stručne podrške javnim institucijama i privatnim poslovnim subjektima u pripremi i provođenju projekata u pomenutim oblastima, poslovnom planiranju i unapređenju poslovanja, upravljanja vanrednim situacijama i uspostavljanju partnerstava.

Nikola Bojić

Diplomirani ekonomista

Projektni menadžer sa profesionalnim iskustvom od 2013. u dizajnu, pripremi i realizaciji regionalnih, nacionalnih i međunarodnih projekata iz oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, upravljanja otpadom, zaštite životne sredine, održive mobilnosti, strateškog planiranja, ekonomskog i ruralnog razvoja. Ima iskustva u pripremi akcionih planova kao što su Plan održive urbane mobilnosti i Smjernice za razvoj instrumenata […]

Nikola Bojić

Projektni menadžer sa profesionalnim iskustvom od 2013. u dizajnu, pripremi i realizaciji regionalnih, nacionalnih i međunarodnih projekata iz oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, upravljanja otpadom, zaštite životne sredine, održive mobilnosti, strateškog planiranja, ekonomskog i ruralnog razvoja. Ima iskustva u pripremi akcionih planova kao što su Plan održive urbane mobilnosti i Smjernice za razvoj instrumenata lokalnog ekonomskog razvoja. Kao član tima, aktivno je učestvovao u pružanju stručne podrške javnim i privatnim institucijama u pripremi projekata i realizaciji grant sredstava u oblasti ruralnog razvoja, umrežavanja, energetskog menadžmenta i povećanja produktivnosti.   Posjeduje vještine u finansijskom i poslovnom planiranju, uspostavljanju partnerstava sa međunarodnim akterima i unapređenju institucionalnih kapaciteta.

Branko Zlokapa

Diplomirani ekonomista

Projekt Menadžer/Finansijski Menadžer koji od 2012. godine radi na pripremi i provođenju međunarodnih i lokalnih projekata iz svih sfera održivog razvoja. Zadužen za finansijska i administrativna pitanja poslovanja LIR Evolucije, monitoring implementacije projekata, izvještavanje i plaćanja. Radio na više od 25 projekata iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, upravljanja otpadom, zaštite […]

Branko Zlokapa

Projekt Menadžer/Finansijski Menadžer koji od 2012. godine radi na pripremi i provođenju međunarodnih i lokalnih projekata iz svih sfera održivog razvoja. Zadužen za finansijska i administrativna pitanja poslovanja LIR Evolucije, monitoring implementacije projekata, izvještavanje i plaćanja. Radio na više od 25 projekata iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, upravljanja otpadom, zaštite životne sredine, održive mobilnosti, strateškog planiranja i ruralnog razvoja. Ima iskustva na pripremi strateških i akcionih planova, držao je treninge iz finansijskog menadžmenta i procedura nabavki, učestvovao u pružanju stručne podrške javnim i privatnim institucijama u pripremi projekata i realizaciji grant sredstava u oblasti ekonomskog razvoja, umrežavanja, energetskog menadžmenta i povećanja produktivnosti.

Ognjenka Zrilić

PhD Industrijski menadžment

Projektni menadžer sa iskustvom u pripremi, administraciji, implementaciji i izvještavanju na projektima u oblastima energetske efikasnosti, obnovljive energije, upravljanja otpadom, zaštite životne sredine, preduzetništva, održive mobilnosti i lokalnog razvoja. Ima iskustva u svim fazama upravljanja projektima: od dizajniranja i razvoja projektnog prijedloga, do implementacije projekta, narativnog i finansijskog izvještavanja, praćenja postignutih rezultata, pripreme, organizacije i […]

Ognjenka Zrilić

Projektni menadžer sa iskustvom u pripremi, administraciji, implementaciji i izvještavanju na projektima u oblastima energetske efikasnosti, obnovljive energije, upravljanja otpadom, zaštite životne sredine, preduzetništva, održive mobilnosti i lokalnog razvoja. Ima iskustva u svim fazama upravljanja projektima: od dizajniranja i razvoja projektnog prijedloga, do implementacije projekta, narativnog i finansijskog izvještavanja, praćenja postignutih rezultata, pripreme, organizacije i održavanja treninga, seminara i projektnih događaja, te provođenja promotivnih aktivnosti. Učestvovala je u pružanju stručne podrške javnim i privatnim institucijama u pripremi i realizaciji projekata u oblastima društvenog preduzetništva, upravljanja energijom, održive mobilnosti, cirkularne ekonomije i ekonomskog razvoja. Doktorirala je industrijski menadžment na Politehničkom Univerzitetu u Milanu.