Završna konferencija i seminar u sklopu projekta Blow Up

Završna Konferencija međunarodnog projekta BLOW-UP je održana je 26-27. marta 2019. na Prirodno-matematičkom fakultetu (PMF) Univerziteta u Banjoj Luci u zajedničkoj organizaciji PMF i LIR Evolucije.

Projekat BloW Up- Prenos modela inovacija i znanja na Balkan: Inovativne sirovine na bazi otpada i razvoj njihovih aplikacija je finansiran od strane Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju.

Cilj projekta je da unaprijedi oblast sirovina u zemljama Istočne i Jugoistočne Evrope kroz transfer znanja I podrži razvoj novih primjena koje će se odraziti  kroz bolje upravljanje sirovinama i otpadom.

Kroz projekat je evidentno osnažena saradnja između kompanija i naučnih institucija, koja je omogućila praktičnu primjenu naučnih rezultata za razvoj novih procesa koji se bave otpadnim materijalima i sirovinama.

U sklopu Konferencije je 26. marta. na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci održan završni Seminar čiji je cilj bio bolje povezivanje akademije I kompanija  na temu: “Put do aktivnog karbona u BiH”. Teme seminara su obuhvatile najnovije mogućnosti u oblasti proizvodnje i primjene aktivnog ugljenika u cilju motiv motivacije potencijalnih domaćih proizvođača da se proizvodnja ovog široko primjenjivanog i vrijednog materijala pokrene i u našoj zemlji.

Takođe, u sklopu Konferencije je 27.03. organizovana studijska posjeta kompaniji Destilacija Teslić, gdje su učesnici imali priliku da se upoznaju sa proizvodnim pogonom i procesom proizvodnje.

Partneri na projektu su Institut za Molekularnu nauku i tehnologiju Nacionalnog istraživačkog savjeta (Italija), Institut za hemiju ugljenika pri Nacionalnom istraživačkom savjetu (Španija), Odsjek za industrijsku hemiju “Toso Montanari“ pri Univerzitetu u Bolonji, Institut za organsku hemiju i Centar za fitohemiju Bugarske akademije nauka, Grupa za materijale za energiju i životnu sredinu pri Univerzitetu Politecnico di Milano, Odjeljenje zaštite životne sredine i hemijskog inžinjerstva na Univerzitetu Oulu, Odjeljenje industrijskog inžinjerstva Univerziteta u Salernu, Studijski program hemija na PMF u Banja Luci, kompanija Tehnosint i LIR Evolucija.