Medina Garić

Projektni menadžer/Ekspert za zaštitu životne sredine i održivu mobilnost, sa više od 12 godina iskustva u pripremi, implementaciji i evaluaciji razvojnih projekata i realizaciji treninga iz oblasti zaštite životne sredine, upravljanja otpadom, energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, održive mobilnosti, razvoja turističkog potencijala i ruralnog razvoja. Posjeduje znanja o EU direktivama i politikama u području zaštite životne sredine, upravljanja otpadom, kao i monitoringa, prevencije, konceptom cirkularne ekonomije. Ima iskustva u izradi strateških i akcionih planova, planova održive urbane mobilnosti, te pružanju stručne podrške javnim institucijama i privatnim poslovnim subjektima u pripremi i provođenju projekata u pomenutim oblastima, poslovnom planiranju i unapređenju poslovanja, upravljanja vanrednim situacijama i uspostavljanju partnerstava.