Javni poziv za učešće u programu podrške razvoju biznisa- Drugi ciklus

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Krajina u okviru projekta „Unapređenje tržišta rada i povećanje zaposlenosti na području Sjeverne Krajine“ koji se realizuje u okviru programske šeme LEP II, koju finansira Evropska unija a realizira MOR i projekta „Podrška i unapređenje preduzetničkih vještina nezaposlenih na području Sjeverne Krajine“ koji se realizuje u okviru projekta EU4BusnessRecovery koji finansira Evropska unija i Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke a zajednički provode GIZ, MOR i UNDP, poziva sve zainteresovane osobe koji žele pokrenuti vlastiti posao da se prijave za učešće u programu podrške razvoju biznisa- drugi ciklus.

Pravo na učešće u programu podrške razvoja poslovnih ideja i poslovnih planova, imaju punoljetne osobe koje su registrovane na evidenciji nezaposlenih osoba Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i koje žele registrovati novi biznis u lokalnim zajednicama: Derventa, Laktaši, Banja Luka, Gradiška, Čelinac ili Srbac. Prednost za učešće u procesu pružanja podrške razvoju poslovne ideje i biznisa, imaju žene, osobe do 35 godina i osobe sa invaliditetom.

Kandidati trebaju imati:

● Visok nivo motivacije za pokretanje samostalnog biznisa

● Određena vlastita sredstava za poslovanje

● Obrazovanje za iste ili slične poslove

● Sposobnost analitičkog razmišljanja za definisanje jasne poslovne ideje

Program podrške je podijeljen u dvije faze.

U prvoj fazi, kandidati, čija prijava bude prihvaćena od strane Komisije za procjenu poslovnih ideja, imaju priliku da učestvuju u programu „Pokreni svoj posao“ u okviru kojeg će steći znanja neophodna za razradu poslovne ideje i kompletiranje poslovnog plana. Obuka će trajati tri dana a troškovi učešća biće osigurani od strane organizatora. Predviđeni početak obuke je u novembru 2022. godine.

Kako bi bili uključeni u drugu fazu podrške, kandidati koji prođu obuku „Pokreni svoj posao“ treba da prilože pripremljene poslovne planove. Komisija za procjenu poslovnih planova će na osnovu evaluacije i kreirane rang liste odabrati poslovne planove, čiji nositelji će dobiti finansijsku i savjetodavnu podršku za osnivanje i razvoj biznisa. Finansijska podrška za pojedinačni poslovni poduhvat može biti između 7.000,00 KM i 10.000,00 KM u zavisnosti od složenosti poslovne ideje. Sredstva su nepovratna uz uslov da se u cjelosti koriste za registraciju i razvoj biznisa odnosno za pokrivanje troškova poslovanja.

Druga faza savjetodavne podrške biće omogućena za kandidate koji budu odabrani za finansijsku podršku na osnovu ocjene poslovnih planova. Ovaj paket podrške podrazumijeva kontinuiranu saradnju sa kandidatima i savjete prilikom registracije i daljeg razvoja biznisa. Vlasnici novoregistrovanih biznisa su obavezni učestvovati u trodnevnoj obuci „Unaprijedi svoj posao“.

Finansijsku i savjetodavnu podršku pružaju članovi partnerstva, odnosno treneri za realizaciju MOR-ovih obuka „Pokreni svoj posao“ i „Unaprijedi svoj posao“. Uslov za dobijanje podrške pri pokretanju i vođenju posla je redovno prisustvo i aktivno učešće na obukama, te da odabrani kandidati registruju novo preduzeće u bilo kojem pravnom obliku i da se u njemu zaposle i ispišu sa evidencije nezaposlenih osoba Zavoda za zapošljavanje RS.

Svi kandidati će tokom obuke biti detaljno informisani o kriterijima za ocjenu kvaliteta poslovnog plana. Zainteresovani kandidati treba da popune prijavni obrazac koji je dostupan na sljedećem linku: Prijavni obrazac

Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti prateću dokumentaciju:

● Kopija lične karte

● Uvjerenje ili diploma o završenom stepenu obrazovanja

● Radna knjižica (skenirana stranica sa imenom i prezimenom i stranica sa radnim iskustvom ako postoji)

● Biografija (CV) na najviše 3 stranice

● Uvjerenje o invaliditetu (ako je primjenjivo)

● Certifikat o neformalnom obrazovanju (ako je primjenjivo)

Pravilnik o kriterijima za odabir korisnika je dostupan na sljedećem linku: Pravilnik

Rok za podnošenje prijava je 31.10.2022. do 15:00 sati.

Prijavni obrazac popunjen elektronskim putem sa pratećom dokumentacijom se podnosi:

● putem e-mail-a, u PDF formatu ili skeniran na adresu office@lir.ba U naslovu e-maila navesti „Prijava za učešće u programu podrške razvoju biznisa – LPZ Krajina“,  ILI

● u zapečaćenoj koverti na adresu Biroa Zavoda za zapošljavanje RS u Derventi, Laktašima, Banja Luci, Gradišci, Čelincu ili Srbcu. Na koverti navesti „Prijava za učešće u programu podrške razvoju biznisa – LPZ Krajina“.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave popunjene ručno, neće biti uzete u razmatranje.

Za dodatne informacije možete kontaktirati LIR Evoluciju na telefonski broj 051/329-750 ili na e-mail adrese office@lir.ba i brankoz@lir.ba.