Integrisani i decentralizovani koncepti energetskih i transportnih sistema zasnovanih na obnovljivoj energiji u dunavskom regionu – Danube Indeet

Cilj INDEET projekta je da promoviše širenje i efikasnost obnovljive energije u dunavskom području istraživanjem i analizom mogućnosti povezivanja sektora kao što su proizvodnja hidrogena i V2G (vozilo na mreži) aplikacije. Faktori okruženja kao što su dnevni ciklus sunčevog zračenja ili brzina vjetra, utiču na proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora (sunce, vjetar), što je čini nepredvidivom, pa se zato teško integriše sa elektranama koje kontinuirano rade.

Alternative za skladištenje i konverziju energije, te novi sistemi koji koriste fluktuirajuću električnu energiju, kao što su proizvodnja vodonika i V2G, povećavaju efikasnost i ekološke prednosti obnovljivih izvora energije. Tehnologije su dostupne, ali su potrebni novi koncepti kako bi se one povezale i stvorile sinergije. INDEET će doprinijeti rješavanju ovih izazova provođenjem pravnih i tehničkih analiza, stvaranjem složenih modela zasnovanih na podacima koje su prikupili partneri, istraživanjem ekonomskih i društvenih prilika, pokretača i prepreka, te predlaganjem preporuka za politike zasnovane na dokazima i strateški okvir za dunavski region.

Kroz projekat će se analizirati lokalna infrastruktura u projektnim područjima i ispitati postojeći pristupi za integraciju obnovljive energije. Podaci se unose u model zasnovan na matematičkoj optimizaciji kako bi se dobila idealna zelena infrastruktura u smislu operacija i troškova. Model će biti testiran, validiran i usavršen u šest pilot područja, kao i u odnosu na teorijske scenarije. Rezultati u kombinaciji sa zaključcima analize pravnog okvira pružaju široku osnovu za preporuke politika i strategiju za integrisane energetske i transportne sisteme u dunavskom regionu. Projektom će se istražiti ​​faktori koji utiču na prihvatljivost V2G, primjene hidrogena i drugih koncepata kojih se projekat dotiče. Projektni rezultati će biti diskutovati i prezentovati kroz saradnju sa gradovima i opštinama, donosiocima politika, te kroz aktivnosti umrežavanja, čime će se doprineti zelenijem i energetski efikasnijem dunavskom regionu.

Na projektu učestvuje 12 partnera iz  10 država: Landshut University of Applied Sciences, Municipality Ruhstorf an der Rott (Njemačka), Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz (Austrija), Citizens´ Association No Gravity (Slovačka), URBASOFIA, Alba Iulia Association for Intercommunity Development (Rumunija), RCR Banat (Srbija), Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva (Hrvatska), Regional Development Agency of South Bohemia – RERA (Češka), Paks Transportation Limited Liability Company (Mađarska), Opština Ulcinj (Crna Gora), LIR Evolucija.

Projekat je finansiran od strane EU Interreg Dunavskog Programa. Ukupan budžet projekta je : 2.664.080.00 EUR, a trajanje je 30 mjeseci.