Solarna energija...
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Solarni paneli...
Vjetroenergija...
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Waste management...
Obnovljivi izvori energije...
Energija vjetra...
Upravljanje otpadom
Infracrveno snimanje objekata
Ekološka osvještenost...
Obnovljivi izvori energije...
Mreža vjetroturbina...
Vjertoelektrane...

Novosti

POTPISIVANJE PETICIJE ZA USVAJANJE STRATEŠKIH DOKUMENATA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

"Aarhus centar u BiH", zajedno sa organizacijama civilnog društva za uspostavljanje BiH sektorskog mehanizma u oblastima zaštite životne sredine, transport i energija u procesima EU integracije (SECO ETE) iz Banja Luke, Brčkog, Bugojna, Doboja, Mostara, Sarajeva i Tuzle 14.06.2016., od 11:00h – 13:00h organizuje uličnu kampanju na kojoj će se tražiti podrška građana za usvajanje strateških dokumenata u oblasti životne sredine, koji već drugu godinu stoje u ladicama donosioca odluka.

Usvajanjem ovih strateških dokumenata, BiH bi ispunila jedan od bitnih zahtjeva Evropske komisije za nastavak procesa integracije BiH u EU i korištenje sredstava IPA II Programa za sektor životne sredine u periodu poslije 2017. godine.

Kampanja će biti organizirana na sljedećim lokacijama:

Banja Luci će aktivisti i volonteri Udruženja LIR Evolucija u navedenom vremenu tražiti podršku građana na lokaciji Trg Krajine.

Brčkom će aktivisti i volonteri Centra za održivi razvoj u navedenom vremenu tražiti podršku građana na lokaciji Trg mladih. Luci će aktivisti i volonteri Udruženja LIR Evolucija u navedenom vremenu tražiti podršku građana na lokaciji Trg Krajine.

U Bugojnu će aktivisti i volonteri Eko Elementa u navedenom vremenu tražiti podršku građana na lokaciji Gradski trg Bugojno.

Doboju će aktivisti i volonteri Centra za menadžment, razvoj i planiranje MDPi u navedenom vremenu tražiti podršku građana na lokaciji Gradski park.

Mostaru će aktivisti i volonteri Eko Mosta u navedenom vremenu tražiti podršku građana na lokaciji  Španjolski trg u centru grada.

Sarajevu će aktivisti i volonteri “Aarhus centra u BiH” i Centra za okolišno održivi razvoj u navedenom vremenu tražiti podršku građana na lokaciji ispred BBI Centra.

Tuzli će aktivisti i volonteri Društva za istraživanje i razvoj u navedenom vremenu tražiti podršku građana na šetalištu Korzo.

POZIVAMO GRAĐANE DA NAM SE PRIDRUŽE I POTPIŠU PETICIJU NA JEDNOJ OD NAVEDENIH LOKACIJA

Ulična kampanja se organizira u okviru projekta "Podrška SECO grupe za zaštitu životne sredine, energiju i transport u BiH u lobiranju za donošenje strateških okolišnih dokumenata u BiH", kojeg finansira Evropska unija.

SMART INNO Platforma

U okviru projekta SMART INNO, uspostavljena je  Platforma. http://www.adriaticinnovationhub.com/

SMART INNO Platforma omogućava umrežavanje i funkcioniše kao online platforma znanja, prikupljajući u jedinstven centar korisne informacije o izvorima sredstava za inovativne projekte  start-up firmi/MSP-a, informacije o obukama/treninzima i ljudskim resursima u sektoru inovacija.

Uključivanjem u SMART INNO Platformu ćete dobiti priliku da budete vidljivi od strane značajnih stejkholdera u sektoru inovacija (privatnih investitora, inovativnih kompanija i start-up firmi, posredničkih organizacija, mentora i savjetnika) koji rade na području jadranske regije, što omogućava prednosti u smislu vidljivosti i umrežavanja sa značajnim akterima jadranskog inovacionog sistema.

Registracija je besplatna.

 

Ukoliko ste zainteresovani da Vaša organizacija bude  registrovana i uključena u rad SMART INNO Platforme, možete se registrovati  prateći uputstva (http://www.adriaticinnovationhub.com/innovation-map/

Linkovi