Obnovljivi izvori energije...
Mreža vjetroturbina...
Infracrveno snimanje objekata
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Obnovljivi izvori energije...
Upravljanje otpadom
Vjertoelektrane...
Solarni paneli...
Solarna energija...
Waste management...
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Ekološka osvještenost...
Energija vjetra...
Vjetroenergija...

Novosti

Samo mjesec dana nakon osnivanja,Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini (MRR BiH), a čiji član je i LIR Evolucija, je u svome nastojanju da se poveže sa drugim sličnim organizacijama postala član jedne od najznačajnijih organizacija u Evropi koja promoviše i implementira LEADER pristup u ruralnom razvoju. Na redovnoj sjednici skupštine Evropske LEADER asocijacije za ruralni razvoj (ELARD), održanoj 29. maja u Briselu, MRR BiH jednoglasno je primljena u članstvoove krovne evropske mreže.

Ulaskom u članstvo ELARD-a, MRR BiH ostvariće višestruke koristi od značaja za održivi ruralni razvoj u BiH. Članstvo u ELARD-u omogućiće MRR BiH da:

-          unaprijedi razumijevanje, promociju i implementaciju LEADER pristupa;

-          ostvari podrškuinovativnim projektima ruralnog razvoja;

-          razmjenjujeiskustva i znanja sa širokim spektrom organizacija i LAG-ova širom EU;

-          štiti interese i potrebe ruralnog stanovništva pred EU institucijama;

-          uvezuje se sa drugim mrežama i institucijama koje rade u skladu sa principima održivog ruralnog razvoja;

-          organizuje događaje između različitih organizacija i lokalnih akcionih grupa na EU nivou;

-          pronalazipodobne partnere za EU projekte, kako za samu MRR BiH, tako i za njene članove;

-          koristi bazu inovativnih projekata koji su provedeni u EU, u cilju iznalaženja modela razvoja koji se mogu primijeniti u BiH;

-          pravovremeno dobija sve informacije i podršku u vezi svih relevantnih pitanja iz oblasti ruralnog razvoja na EU nivou.

ELARD je osnovan u Belgiji 1999 godine, kao međunarodna neprofitna organizacija, od strane nacionalnih LEADER mreža i Lokalnih akcionih grupa (LAG-ova) iz Francuske, Grčke, Irske, Italije i Španije. Trenutno okuplja članove iz 22 zemlje, uglavnom članice evropske unije. Više od 1070 Lokalnih akcionih grupa je uključeno u rad ELARD-a, bilo kroz svoje nacionalne ili regionalne mreže ili kao samostalni članovi. ELARD kontinuirano radi na proširenju svoga članstva, posebno među novim članicama EU i zemljama koje su u pretpristupnoj fazi, kako bi se stvorio raznovrstan kulturni i nacionalni front ujedinjen sa ciljem održivosti i razvoja ruralne Evrope.      

Više o ELARD-u može saznati prateći link: http://www.elard.eu/

 

Linkovi